سیستم های کنترل تردد پارکینگ

سیستم های کنترل تردد پارکینگ

به صورت کلی این سیستم ها در دو سطح قابل ارایه می باشند که اول با استفاده از سخت افزار و نرم افزار های سازندگان خارجی و دوم با استفاده از نرم افزار بومی و داخلی و سخت افزار اسمبل شده داخلی است. لذا ما با توجه به اهمیت سامانه ورود و خروج پارکینگ علاوه بر امکان ارایه سیستم های اروپایی، اقدام به طراحی و مهندسی نرم افزار و سخت افزار سیستم مدیریت ورود و خروج پارکینگ بر اساس نیازها و فرهنگ ترافیک بومی نموده ایم،

که بر اساس آن بتوان ضمن پردازش پلاک های فارسی و ثبت آنها و سیاست های بهره برداری را تا حد امکان در سطوح مختلف پیاد سازی نمود و در این راستا سیستم مدیریت ورود و خروج پارکینگ خود را آماده عرضه به مشتریان داریم و همزمان بر اساس سفارش مشتریان نیازهای آنها را به راحتی پوشش می دهیم.